LIST OF EMPERORS AND EMPRESSES

1. Jim-mu ( 660-585 B.C.).
2. Sui-zei ( 581-549).
3. An-nei ( 548-511).
4. I-toku ( 510-477).
5. Kō-shō ( 475-393).
6. Kō-an ( 392-291).
7. Kō-rei ( 290-215).
8. Kō-gen ( 214-158).
9. Kai-kwa ( 157-98).
10. Su-jin ( 97-30).
11. Su-nin ( 29 B.C.-70 A.D.).
12. Kei-kō ( 71-130).
13. Sei-mu ( 131-190).
14. Chū-ai ( 192-200).
[ Jin-gō ( 201-269)] 1
15. OOO-jin ( 270-310).
16. Nin-toku ( 313-399).
17. Ri-chū ( 400-405).
18. Han-shō ( 406-411).
19. In-gyo ( 412-453).
20. An-kō ( 454-456).
21. Yū-ryaku ( 457-479).
22. Sei-nei ( 480-484).
23. Ken-sō ( 485-487).
24. Nin-ken ( 488-498).
25. Bu-retsu ( 499-506).
26. Kei-tai ( 507-531).
27. An-kan ( 534-535).
28. Sen-kwa ( 536-539).
29. Kim-mei ( 540-571).
30. Bi-datsu ( 572-585).
31. Yō-mei ( 586-587).
32. Su-shun ( 588-592).
33. Sui-ko ( 593-628).
34. Jo-mei ( 629-641).
35. Kō-gyoku ( 642-645).
36. Kō-toku ( 645-654).
37. Sai-mei ( 655-661).
38. Ten-chi ( 662-671).
39. Kō-bun ( 672).
40. Tem-mu ( 672-686).
41. Ji-tō ( 687-696).
42. Mom-mu ( 697-707).
43. Gem-myō ( 708-715).
44. Gen-shō ( 715-723).
45. Shō-mu ( 724-749).
46. Kō-ken ( 749-757).
47. Jun-nin ( 758-764).
48. Shō-toku ( 765-770).
49. Kō-nin ( 770-781).
50. Kwam-mu ( 782-805).
51. Hei-jō ( 806-809).
52. Sa-ga ( 809-823).
53. Jun-wa [Jun-na] ( 823-833).
54. Nim-myō ( 833-850).
55. Mon-toku ( 850-858).
56. Sei-wa ( 858-876).
57. Yō-zei ( 877-884).
58. Kō-kō ( 884-887).
59. U-da ( 888-897).
60. Dai-go ( 897-930).
61. Su-jaku ( 931-946).
62. Mura-kami ( 946-967).
63. Rei-zei ( 968-969).
64. En-yu ( 970-984).
65. Kwa-zan ( 985-986).
66. Ichi-jō ( 986-1011).
67. San-jō ( 1011-1016).
68. Go-Ichi-jō 1 ( 1016-1036).
69. Go-Su-jaku ( 1036-1045).
70. Go-Rei-zei ( 1045-1068).
71. Go-San-jō ( 1068-1072).
72. Shira-kawa ( 1073-1086).
73. Hori-kawa ( 1087-1107).
74. To-ba ( 1108-1123).
75. Su-toku ( 1123-1141).
76. Kono-(y)e ( 1142-1155).
77. Go-Shira-kawa ( 1155-1158).
78. Ni-jō ( 1159-1165).
79. Roku-jō ( 1165-1168).
80. Taka-kura ( 1168-1180).
81. An-toku ( 1180-1185).
82. Go-To-ba ( 1183-1198).
83. Tsuchi-mi-kado ( 1198-1210).
84. Jun-toku ( 1211-1221).
85. Chū-kyō ( 1221).
86. Go-Hori-kawa ( 1221-1232).
87. Shi-jō ( 1233-1242).
88. Go-Sa-ga ( 1242-1246).
89. Go-Fuka-kusa ( 1246-1259).
90. Kame-yama ( 1260-1274).
91. Go-U-da ( 1274-1287).
92. Fushi-mi ( 1288-1298).
93. Go-Fushi-mi ( 1298-1301).
94. Go-Ni-jō ( 1301-1308).
95. Hana-zono ( 1308-1318).
96. Go-Daigo ( 1318-1339).
97. Go-Mura-kami ( 1339-1368). 1
[ Chō-kei ( 1368-1372)]. 1
98. Go-Kame-yama ( 1373-1392). 1
Kō-gon ( 1331-1339). 2
Kōmyō ( 1336-1348). 2
Su-kō ( 1348-1352). 2
Go-Kō-gon ( 1352-1371). 2
Go-en-Yu ( 1371-1382). 2
Go-Ko-matsu ( 1383-1392). 2
99. Go-Ko-matsu ( 1392-1412).
100. Shō-kō ( 1412-1428).
101. Go-Hana-zono ( 1428-1464).
102. Go-Tsuchi-mi-kado ( 1464-1500).
103. Go-Kashiwa-bara ( 1500-1526).
104. Go-Na-ra ( 1526-1557).
105. Ō-gi-machi ( 1557-1586).
106. Go-Yō-zei ( 1587-1611).
107. Go-Mizu-no-o ( 1611-1620).
108. Myō-shō ( 1630-1643).
109. Go-Kō-myō ( 1643-1654).
110. Go-Sai-in ( 1655-1663).
111. Rei-gen ( 1663-1687).
112. Higashi-yama ( 1687-1709).
113. Naka-mi-kado ( 1709-1735).
114. Sakura-machi ( 1735-1747).
115. Momo-zono ( 1747-1762).
116. Go-Sakura-machi ( 1762-1770).
117. Go-Momo-zono ( 1771-1779).
118. Kō-kaku ( 1779-1817).
119. Nin-kō ( 1817-1846).
120. Kō-mei ( 1846-1867).
121. Mei-ji ( 1867-1912).
122. Yoshi-hito 1 ( 1912- ).

NOTE. - Nos. 35 and 37 were the same empress; likewise Nos. 46 and 48.

In all these lists, names are divided into syllables according to the number of Chinese ideographs employed.