LIST OF SHOGUNS

Mina-moto Yori-tomo 1192-1199
Mina-moto Yori-i(y)e 1199-1203
Mina-moto Sane-tomo 1203-1219
Fuji-wara Yori-tsune 1226-1244
Fuji-wara Yori-tsugu 1244-1252
Mune-taka ( Imperial Prince) 1252-1266
Kore-yasu ( Imperial Prince) 1266-1289
Hisa-aki(ra) ( Imperial Princes) 1289-1308
Mori-kuni ( Imperial Prince) 1308-1333
Mori-naga ( Imperial Prince) 1333-1334
Nari-yoshi ( Imperial Prince) 1334-1336
Ashi-kaga Taka-uji 1338-1356 (?)
Ashi-kaga Yoshi-aki 1358-1367
Ashi-kaga Yoshi-mitsu 1368-1394
Ashi-kaga Yoshi-mochi 1394-1423
Ashi-kaga Yoshi-kazu 1423-1425
Ashi-kaga Yoshi-nori 1429-1441
Ashi-kaga Yoshi-katsu 1442-1443
Ashi-kaga Yoshi-masa 1443-1474
Ashi-kaga Yoshi-hisa 1474-1489
Ashi-kaga Yoshi-tane 1490-1501
Ashi-kaga Yoshi-zumi 1494-1511
Ashi-kaga Yoshi-tane (restored) 1508-1522
Ashi-kaga Yoshi-haru 1522-1546
Ashi-kaga Yoshi-teru 1546-1565
Ashi-kaga Yoshi-hide 1568
Ashi-kaga Yoshi-aki 1568-1573
Toku-gawa I(y)e-yasu 1603-1605
Toku-gawa Hide-tada 1605-1623
Toku-gawa I(y)e-mitsu 1623-1651
Toku-gawa I(y) e-tsuna 1651-1680
Toku-gawa Tsuna-yoshi 1680-1709
Toku-gawa I(e)-nobu 1709-1712
Toku-gawa I(y)e-tsugu 1713-1716
Toku-gawa Yoshi-mune 1716-1745
Toku-gawa I(y)e-shige 1745-1760
Toku-gawa I(y)e-haru 1760-1786
Toku-gawa I(y)e-nari 1787-1837
Toku-gawa I(y)e-yoshi 1837-1853
Toku-gawa I(y)e-sada 1853-1858
Toku-gawa I(y)e-mochi 1858-1866
Toku-gawa Yoshi-nobu 1866-1867